Simple Program to remove Duplicate Element in an Array

Simple Program to remove Duplicate Element in an Array

 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
  int a[20], i, j, k, n;
  clrscr();

  printf("\nEnter array size: ");
  scanf("%d", &n);

  printf("\nEnter %d array element: ", n);
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    scanf("%d", &a[i]);
  }

  printf("\nOriginal array is: ");
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf(" %d", a[i]);
  }

  printf("\nNew array is: ");
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    for(j = i+1; j < n; )
    {
      if(a[j] == a[i])
      {
        for(k = j; k < n; k++)
        {
          a[k] = a[k+1];
        }
        n--;
      }
      else
      {
        j++;
      }
    }
  }

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%d ", a[i]);
  }
  getch();
}

 

Output:

Enter array size: 5

Enter 5 array element: 11 13 11 12 13

Original array is: 11 13 11 12 13

New array is: 11 13 12

 

 

For any query or issue, feel free to discuss on http://discuss.eduguru.in